OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU IZOSYSTEMS.CZ

Uživatel má právo jednat o podmínkách kupní smlouvy s prodávajícím před podáním objednávky. Pokud Uživatel odmítne možnost uzavřít Kupní smlouvu individuálním jednáním, platí tyto Obchodní podmínky.

KAPITOLA I - DEFINICE:

Pojmy používanými v tomto řádu se rozumí:

 1. Prodávající - pan Tomasz Mastalerz podnikající jako fyzická osoba pod obchodním jménem IzoSystems Tomasz Mastalerz na adrese: Morsztyna 10, 42-209 Częstochowa, podle zápisu v Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti Polské republiky, nad kterou vykonává dohled ministr rozvoje a technologií, NIP: 5732554143, REGON 241385134, e-mail: info@izosystems.cz
 2. Internetový obchod - online platforma provozovaná prodávajícím na adrese URL: https://izosystems.cz umožňující uzavírání Kupních smluv; 
 3. Objednatel - plnoletá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům (což zahrnuje i podnikatele, včetně spotřebitele-podnikatele), právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají způsobilost k právním úkonům, která provádí Objednávku z Internetového obchodu; 
 4. Uživatel - jakákoli osoba, která používá internetový obchod;
 5. Výrobek nebo výrobky - izolační materiály, stavební chemie, topné panely, LED osvětlení, izolační příslušenství a další výrobky nabízené prodávajícím k maloobchodnímu prodeji v internetovém obchodě; 
 6. Výrobek na zakázku - výrobky prezentované v internetovém obchodě, vyrobené na individuální objednávku kupujícího, jejichž popis je k dispozici na stránce výrobku, zejména barevné zboží (barvy, omítky), nestandardní vlny a pěnový polystyren;
 7. Stránka produktu - jedna podstránka v internetovém obchodě, na které jsou uvedeny podrobné informace o produktu;
 8. Cena - hrubá cena Výrobku uvedená u informací o Výrobku, která však nezahrnuje náklady na dodání Výrobku Zákazníkovi;
 9. Objednávka - prohlášení o záměru objednatele podané prostřednictvím internetového obchodu, v němž je uveden výrobek nebo soubor výrobků určený k plnění objednatelem v souladu s těmito pravidly;
 10. Pracovní dny - všední dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků;
 11. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Výrobků ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, tj. uzavřená prostřednictvím komunikace na dálku;
 12. Spotřebitel - fyzická osoba, která činí s prodávajícím právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností, jenž je definován v článku 22 odst. 1   občanského zákoníku; 
 13. Spotřebitel-podnikatel - osoba podnikající, která uzavírá kupní smlouvu přímo související s její podnikatelskou nebo profesní činností, avšak nikoliv profesní povahy, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněnou podle ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti;
 14. Účet - nástroj dostupný v systému internetového obchodu, který po zadání e-mailové adresy (Login) a Hesla umožňuje Uživateli mimo jiné sledovat fáze realizace Objednávky na webových stránkách internetového obchodu, prohlížet historii Objednávky, upravovat kontaktní údaje Objednatele a měnit Heslo atd..
 15. Přihlašovací jméno - jméno, které Uživatel uvedl při registraci v Internetovém obchodě a které je spolu s Heslem vyžadováno pro nastavení Účtu;
 16. Heslo - posloupnost písmen, číslic nebo jiných znaků zvolených uživatelem při registraci účtu, které slouží k zabezpečení přístupu k účtu;
 17. Občanský zákoník - polský zákon ze dne 24. dubna 1964 Občanský zákoník (konsolidované znění, Sbírka zákonů z roku 2020, položka 1740. ve znění pozdějších předpisů);
 18. Zákon o ochraně spotřebitele - polský zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (konsolidované znění, Sbírka zákonů 2021, položka 287. v platném znění);
 19. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky - polský zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (jednotné znění: Dz. U. z roku 2020, bod 344. v platném znění);
 20. Kodex správné praxe - soubor pravidel chování a zejména etických a profesních norem uvedených v čl. 2 odst. 1. 5 polského zákona o potírání nekalých tržních praktik ze dne 23. srpna 2007 (konsolidované znění, Sbírka zákonů z roku 2017, položka 2070. v platném znění);
 21. Obchodní podmínky - tato pravidla a předpisy internetového obchodu.

KAPITOLA II - OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Podání objednávky na produkty nabízené v internetovém obchodě a plnění objednávek probíhá na základě těchto Pravidel a obecně platných právních předpisů. Tato pravidla jsou pravidly uvedenými v § 8 zákona o elektronických službách.
 2. Počet nabízených propagačních nebo prodejních produktů je omezen. Objednávky těchto výrobků se vyřizují v pořadí, v jakém byly objednateli podány, a to až do vyčerpání zásob. Akce nabízené v Internetovém obchodě se neslučují, pokud není v pravidlech dané akce uvedeno jinak.
 3. Informace uvedené v internetovém obchodě (zejména pokud jde o ceny) nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu článku 66 občanského zákoníku, ale pouze výzvu k podání nabídky ve smyslu článku 71 občanského zákoníku.   
 4. Všechny ceny uvedené na webových stránkách internetového obchodu jsou vyjádřeny v českých korunách (Kč) a jedná se o hrubé ceny. Pokud se rozhodnete zobrazit Internetový obchod v jiném jazyce, mohou být ceny zobrazeny v jiných měnách, jedná se však rovněž o hrubé ceny.
 5. Je zakázáno využívat internetový obchod nebo webové stránky https://izosysystems.cz k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, tzv. spamu ve smyslu zákona o elektronickém poskytování služeb, jakož i využívat internetový obchod způsobem odporujícím zákonu, dobrým mravům, porušujícím osobnostní práva třetích osob nebo oprávněné zájmy prodávajícího.  
 6. Aby mohl uživatel používat internetový obchod, musí si sám zajistit přístup k počítačové stanici nebo jinému koncovému zařízení s přístupem na internet a aktivní elektronickou poštou. Používání internetového obchodu je pro Uživatele možné s následujícím vybavením: a. počítač nebo jiné zařízení s přístupem k internetu; b. přístup k internetu; c. webový prohlížeč, jako je Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome nebo jiný;d. aktivní e-mailový účet;e. jsou povoleny základní soubory cookie.
 7. Přímý kontakt s prodávajícím je možný prostřednictvím e-mailu a aktivního chatu dostupného v internetovém obchodě. Veškeré kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a v Internetovém obchodě v záložce Kontakt. Prodávající si za komunikaci s ním, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku uvedených v tomto odstavci, neúčtuje žádné poplatky.
 8. Prodávající informuje, že neuplatňuje žádný kodex správné praxe. 

KAPITOLA III - SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY:

 1. Služby poskytované elektronicky na základě těchto obchodních podmínek spočívají v umožnění Uživatelům nakupovat v Internetovém obchodě, zejména pomocí Účtu a zpřístupnění služby připomenutí hesla k Účtu, služby zasílání obchodních, marketingových a reklamních informací od Prodávajícího e-mailem (newsletter) a služby hodnocení Produktu, sdílení Stránky Produktu v sociálních médiích, přidání Produktu po porovnání s ostatními v Internetovém obchodě a přidání Produktu do seznamu oblíbených Produktů a názorů na Produkt. Tyto služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tyto služby jsou pro Uživatele bezplatné.
 2. Používání služby Účet vyžaduje, aby se uživatel zaregistroval zadáním e-mailové adresy a vytvořením přihlašovacího jména a hesla. Na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři bude zaslána zpráva potvrzující registraci. Okamžikem potvrzení registrace je mezi Uživatelem a Prodávajícím uzavřena smlouva o vedení Účtu podle podmínek uvedených v Podmínkách používání.
 3. Registrace účtu je bezplatná a dobrovolná. Přihlašovací jméno a heslo jsou důvěrné. Kupující, který používá Přihlašovací jméno a Heslo, je povinen zachovávat tyto informace v tajnosti. Heslo není prodávajícímu známo.  Každý Uživatel může mít v Internetovém obchodě pouze jeden Účet. Účet je nepřenosný, Uživatel není oprávněn používat Účty jiných Uživatelů ani zpřístupnit možnost používání Účtu, včetně Přihlašovacího jména a Hesla, jiným osobám. Uživatel může Účet kdykoli zrušit, a to kontaktováním Prodávajícího.
 4. Služba připomenutí hesla k účtu spočívá v tom, že uživateli, který si zaregistroval účet, je na e-mailovou adresu uvedenou při registraci účtu zaslán odkaz, který uživateli umožní změnit dříve zapomenuté heslo vytvořením nového hesla. 
 5. Službu zasílání novinek může využívat každý uživatel, který souhlasí s odběrem novinek při registraci účtu nebo při zadávání objednávky či zadáním své e-mailové adresy do pole v internetovém obchodě. Okamžikem přihlášení k odběru newsletteru je mezi Uživatelem a Prodávajícím uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Uživatel se může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit kontaktováním Prodávajícího.
 6. Služba zpřístupnění stránky produktu na sociálních sítích spočívá v tom, že Uživatel registrovaný na vybrané sociální síti může zpřístupnit stránku produktu spolu se subjektivním hodnocením internetového obchodu a/nebo produktu ze strany Uživatele. Za využití této služby Uživatel neobdrží od Prodávajícího žádnou odměnu ani jiné výhody.
 7. Služba zpětné vazby spočívá v tom, že Uživatel může Prodávajícímu zaslat svůj názor na Produkt na Stránkách produktu spolu s hodnocením Produktu na pětihvězdičkové stupnici, a to prostřednictvím formuláře dostupného na Stránkách produktu. Hodnocení se zobrazí na Stránkách produktu poté, co je schváleno Prodávajícím. Uživatel za využití této služby neobdrží od Prodávajícího žádnou odměnu ani jinou výhodu. Prodávající neověřuje původ zveřejněných názorů.
 8. Služba porovnání výrobku s jinými výrobky dostupnými v internetovém obchodě spočívá v tom, že si uživatel může zapamatovat výrobky, které si vybral, a následně je porovnat, aby si uživatel mohl snadněji vybrat výrobek.
 9. Služba "Seznam přání" spočívá v tom, že si uživatel s aktivním účtem po přihlášení ke svému účtu může zapamatovat výrobek vybraný systémem internetového obchodu. Zapamatovaný Výrobek je umístěn ve skladu viditelném pro Uživatele až po přihlášení k jeho Účtu, dokud není Výrobek odstraněn, a Uživatel si může takový Výrobek prohlédnout nebo provést jeho Objednávku, aniž by jej musel vyhledávat v Internetovém obchodě.
 10. Smlouva o poskytování elektronických služeb prodávajícím ve vztahu k účtu a dalším elektronicky poskytovaným službám se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel může tuto smlouvu kdykoli bezplatně vypovědět. Ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronickými prostředky kteroukoli ze stran nemá vliv na plnění již uzavřených kupních smluv, pokud se strany nedohodnou jinak.
 11. Prodávající může smlouvu o poskytování elektronických služeb vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou, pokud:a. účel registrace nebo využívání služeb je v rozporu s pravidly a účelem internetového obchodu, b.činnost uživatele je v rozporu s platnými morálními normami, podněcuje k násilí nebo se dopouští trestného činu, nebo pokud porušuje práva třetích osob, c. Prodávající obdržel oficiální oznámení o protiprávní povaze poskytnutých údajů kupujícího nebo souvisejících činností,d. Uživatel povolí zasílání nevyžádaných obchodních informací,e. Uživatel hrubým nebo soustavným způsobem porušuje podmínky používání,f. údaje o adrese poskytnuté kupujícím vzbuzují objektivně odůvodněné pochybnosti o jejich správnosti nebo pravdivosti a tyto pochybnosti nebyly odstraněny telefonicky nebo e-mailem.
 12. Prodávající vynakládá veškeré úsilí na zajištění řádného a nepřetržitého provozu internetového obchodu. Pokud služby nabízené Prodávajícím uvedené v těchto obchodních podmínkách např. nejsou s nimi v souladu, nefungují správně, má Uživatel právo na reklamaci. Uživatelé jsou vyzváni k podání stížnosti v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@izosystems.cz nebo písemně na adresu Prodávajícího. Pro usnadnění procesu vyřizování stížností jsou Uživatelé žádáni, aby ve stížnosti uvedli své osobní údaje, kontaktní telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a popsali své obavy.
 13. Reklamace týkající se služeb poskytovaných elektronicky prodávajícím budou vyřízeny do 30 dnů ode dne podání příslušné reklamace. Pokud však reklamaci podává spotřebitel nebo spotřebitel-podnikatel, činí lhůta pro její vyřízení 14 dnů ode dne podání reklamace v souladu s platnými předpisy. O způsobu jejího vyřízení bude Uživatel Prodávajícím informován e-mailem.

KAPITOLA IV - OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

 1. Aby mohl uživatel v internetovém obchodě provést objednávku, může, ale nemusí se zaregistrovat a vytvořit si účet. Pokud je Účet vytvořen, nemusí Objednatel při dalších Objednávkách znovu zadávat své osobní údaje. Uživatel si navíc může zobrazit stav dokončení Objednávky a historii nákupů a má možnost získat slevy a propagační kupóny.
 2. Pro zadání objednávky v internetovém obchodě musí kupující provést následující kroky: a.výběr Produktu, který má být zakoupen, množství Produktu, které má být objednáno, případně výběr dalších parametrů specifických pro Produkt, pokud jsou k dispozici pro výběr na stránce Produktu, kliknutí na tlačítko "Přidat do košíku",b.Po výběru všech objednaných produktů klikněte na tlačítko "Dokončit objednávku", c. Uživatel by pak měl: buď zadat Přihlašovací jméno a Heslo a přihlásit se k účtu (pomocí Přihlašovacího jména nebo Hesla nebo údajů ze svého účtu na Facebooku), nebo zadat své osobní údaje jednorázově za účelem dokončení Objednávky (nakupování jako host), zadat adresu pro doručení, vybrat způsob doručení a způsob platby z dostupných formulářů, zadat případné komentáře nebo poznámky určené Prodávajícímu do pole k tomu určeného, potvrdit, že se seznámil s obchodními podmínkami, uživatel se může také zaregistrovat k účtu a přihlásit se k odběru novinek, zadat propagační kód, pokud jej má, a za účelem dokončení objednávky po ověření údajů a jejich případné úpravě kliknout na tlačítko "Objednat a zaplatit".
 3. Objednávky v internetovém obchodě je možné podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale objednávky se zpracovávají pouze v pracovní dny.
 4. Podání Objednávky Objednatelem představuje nabídku Objednatele Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy v souladu s obsahem Pravidel.   
 5. Kupující obdrží od prodávajícího:a. potvrzení o přijetí Objednávky, tj. automaticky vygenerovaná e-mailová zpráva s informacemi o Objednávce obsahující číslo a datum Objednávky, údaje Objednatele, popis Produktu (nebo odkaz na popis na stránce Produktu v Internetovém obchodě), Cenu a další informace týkající se Objednávky;b. potvrzení o uzavření Kupní smlouvy, tj. e-mailová zpráva obsahující informace o přijetí Objednávky k realizaci. Tato zpráva je zaslána po ověření Objednávky Prodávajícím. Po obdržení výše uvedeného potvrzení je Kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva se uzavírá v polském jazyce.
 6. Prodávající neurčuje minimální hodnotu Objednávky v Internetovém obchodě. 
 7. Prodávající umožňuje učinit objednávku také e-mailem na e-mailovou adresu: V případě, že je Objednávka učiněna tímto způsobem, je Objednatel vyzván k poskytnutí osobních údajů nezbytných pro vyřízení Objednávky uvedených v odstavci 2. c. výše, zejména také kontaktní e-mailovou adresu. V případě Objednávky učiněné telefonicky nebo e-mailem je pro účinné uzavření Kupní smlouvy nezbytné, aby Prodávající nejprve potvrdil obsah navrhované Kupní smlouvy, a to zasláním podstatných náležitostí Kupní smlouvy Prodávajícím, obsahu Pravidel a vzorů formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem. 
 8. Obsah kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu je uložen v jeho informačním systému po dobu trvání účtu a obsah těchto smluv je zpřístupněn pouze smluvním stranám kupní smlouvy. Každý Objednatel má po přihlášení ke svému Účtu přístup ke všem svým Kupním smlouvám uzavřeným prostřednictvím internetových stránek Internetového obchodu po dobu jejich uložení v IT systému uvedeném v první větě. V případě neexistence Účtu je obsah Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Internetového obchodu uložen v IT systému do uplynutí lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem nebo Spotřebitelem-Podnikatelem, nejdéle však po dobu 3 měsíců od uzavření Kupní smlouvy.
 9. Výrobky na zakázku, jako jsou barvy a omítky, jsou výrobky vytvořené podle receptury a individuální objednávky. Barvy a omítky se skládají z recepturního tisku, který se skládá z barevných pigmentů určených Objednatelem. Barvy a omítky jsou vyrobeny z kombinace látek s vlastnostmi stanovenými Objednatelem a výslednou barvu nebo omítku není možné přizpůsobit potřebám jiného Objednatele. Jedná se o Výrobky vytvořené pro zvláštní Zakázku, které mají specifické vlastnosti vztahující se přímo k Zadavateli, podobně jako pěnový polystyren. Při objednávce pěnového polystyrenu uživatel individuálně určí jeho tloušťku a pěnový polystyren je nařezán pro Objednatele. Kromě toho může být pěnový polystyren podroben frézování, aby získal tvar specifikovaný Objednatelem v zadané Objednávce.  Některé druhy a často nestandardní tloušťky vlny, které se prodávají pouze v celopaletových množstvích, jsou rovněž výrobkem na zakázku.

KAPITOLA V- ZPŮSOBY PLATBY, NÁKLADY NA DODÁNÍ:

 1. V internetovém obchodě jsou k dispozici tyto formy platby: a. platba předem na účet prodávajícího klasickým bankovním převodem - platby za objednané výrobky spolu s náklady na dodání je třeba provést na číslo účtu: 2302582746/2010 Fio banka. Do názvu převodu je Kupující povinen uvést číslo Objednávky z Internetového obchodu, které obdržel v e-mailu s potvrzením Objednávky. Provedení platby v nesprávné výši může výrazně prodloužit dobu vyřízení Objednávky, b. platba předem prostřednictvím elektronického platebního systému PayU, také pomocí Blik a kreditních karet (podporované platební karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);c. platba "na dobírku" - při převzetí objednávky od dodavatele. 
 2. Elektronické platby prostřednictvím platebního systému PayU probíhají tak, že kupující, který platbu provádí, je přesměrován na transakční službu, kde po přihlášení do zvolené banky obdrží formulář převodu připravený k přijetí s příslušnou částkou, titulem převodu a údaji prodávajícího. Po přijetí převodu je Kupující přesměrován zpět do internetového obchodu. Platby provádí společnost PayU S.A., se sídlem v Poznani, 60-166 Poznaň, ulice Grunwaldzka 186, národní platební instituce, podléhající dohledu polského Úřadu pro finanční dohled, zapsaná v rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem 4.000.000 Kč.944 000 PLN, plně splacený, s daňovým identifikačním číslem NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444. Osobní údaje Příkazce jsou předávány prostřednictvím elektronického platebního systému společnosti PayU S.A., která je jejich správcem osobních údajů.
 3. Okamžikem zahájení zpracování Objednávky je okamžik přijetí platby na bankovní účet Prodávajícího uvedený v potvrzení Objednávky (v případě platby klasickým bankovním převodem) nebo datum přijetí informace o platbě z elektronického platebního systému nebo okamžik uzavření Kupní smlouvy (v případě platby na dobírku). 
 4. Objednávky od částky 2600,00 Kč (v této částce nejsou zahrnuty náklady na doručení) budou doručeny zdarma na náklady prodávajícího na doručovací adresu v České republice, pokud je objednávka vhodná pro zabalení do standardní zásilky, tj. zásilky o maximálních rozměrech 90x60x60 cm a hmotnosti nepřesahující 30 kg. V opačném případě nese náklady na doručení Objednatel, a to i v případě, že Objednávka je na částku uvedenou v předchozí větě nebo vyšší. 
 5. Celkové náklady na dodání Výrobků (tj. Cena Výrobků a případný poplatek za dodání) jsou Objednateli viditelné při podání Objednávky, v e-mailu s potvrzením Objednávky a na kartě "Můj účet/Objednávky" po přihlášení do účtu Objednatele. Účtování dodatečných nákladů Spotřebiteli nebo Spotřebiteli-podnikateli se uskuteční pouze po získání jeho výslovného souhlasu.
 6. Způsoby doručení jsou viditelné při zadávání objednávky. Pokud se při zadávání Objednávky, nejčastěji při objednávání objemných výrobků, např. pěnového polystyrenu, vlny, PIR desek, zobrazí zpráva "Cena dopravy bude stanovena po vytvoření objednávky", znamená to, že odeslání Objednávky představuje nabídku Objednatele a náklady na dodání budou upřesněny Prodávajícím po podání Objednávky.

KAPITOLA VI - PROVÁDĚNÍ SMLOUVY:

 1. Cena v době objednávky je pro objednávku závazná.
 2. Objednávky jsou zpravidla vyřízeny do 7 dnů, počítáno od uzavření kupní smlouvy (při platbě na dobírku) nebo od přijetí platebních údajů z elektronického platebního systému nebo od zaúčtování platby na účtu prodávajícího (při klasické platbě bankovním převodem).
 3. Předpokládanou dobou realizace Objednávky se rozumí doba, která uplyne od přijetí Objednávky ke splnění do odeslání objednaných Výrobků, přičemž se berou v úvahu pouze pracovní dny. Doba přijetí = doba realizace + očekávaná doba dodání.
 4. Pokud se však vobjednávce vyskytnou produkty, které nelze dodat, prodávající o tom neprodleně informuje objednatele e-mailem nebo telefonicky. Kupující, který je Spotřebitelem nebo Spotřebitelem-podnikatelem, má v takovém případě právo odstoupit od Objednávky jako celku, nebo odstoupit od Produktu, který chybí, nebo souhlasit s prodloužením doby plnění Objednávky, nebo plnit Objednávku po částech, nebo souhlasit s nahrazením chybějícího Produktu obdobným s obdobnými vlastnostmi a Cenou, v případě úhrady Ceny za Objednávku předem, případné vrácení Ceny Kupujícímu za Produkt, který není možné plnit, se provede stejným způsobem jako úhrada Ceny.
 5. Dodávky objednaných Produktů jsou realizovány na území České republiky, avšak v případě dodací adresy mimo území České republiky je Objednatel povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího za účelem stanovení individuálních podmínek Kupní smlouvy, zejména nákladů na doručení Objednávky.
 6. Kupující se zavazuje převzít objednané výrobky a/nebo zaplatit cenu objednávky uvedenou prodávajícím.
 7. Při převzetí výrobků od dodavatele je objednatel povinen za přítomnosti dodavatele zkontrolovat, zda zásilka i výrobky v ní obsažené nejsou poškozeny v důsledku přepravy a zda odpovídají objednávce. Kontrola zásilky je bezplatná služba, která zaručuje nejvyšší kvalitu služeb. Pokud se zjistí, že zásilka je poškozená, neúplná nebo neodpovídá Objednávce, je objednatel povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli. 
 8. V případě, že kupující není spotřebitelem nebo spotřebitelem-podnikatelem, vyhrazuje si prodávající vlastnické právo k výrobku až do zaplacení ceny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 9. Na každý prodaný výrobek je vystavena faktura nebo daňový doklad. Faktura je zasílána e-mailem ve formátu .pdf na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání Objednávky. Objednatel tímto souhlasí se zasíláním faktur uvedených v článku 106n odst. 1. zákona ze dne 11.03.2004 o dani ze zboží a služeb (konsolidované znění Sb. z. a n. 2018, položka 2174 v platném znění). Prodejní doklad představuje písemné potvrzení obsahu podané Objednávky a uzavřené Kupní smlouvy.
 10. Prodávající se zavazuje dodat Výrobky bez vad, s výjimkou vad uvedených v nabídce prodeje na jednotlivých stránkách Výrobku v Internetovém obchodě.

KAPITOLA VII - PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

 1. Prodávající v souladu s § 27 zákona o ochraně spotřebitele informuje o právu spotřebitele a spotřebitele-podnikatele odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel převzal věc nebo kdy věc převzala třetí osoba odlišná od dopravce a určená Spotřebitelem nebo Spotřebitelem-podnikatelem.
 2. Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informován jednoznačným prohlášením (například formou dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem). Pokud Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel využije formu zaslání prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy e-mailem, Prodávající neprodleně zašle Spotřebiteli nebo Spotřebiteli-podnikateli potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (například e-mailem).
 3. Spotřebitel nebo spotřebitel-podnikatel může rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek, není to však povinné.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, aby sdělení o uplatnění práva spotřebitele nebo spotřebitele-podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy bylo odesláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Účinky odstoupení od smlouvy: v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli nebo spotřebiteli-podnikateli všechny platby, které od něj přijal, včetně nákladů na dodání výrobků (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který si spotřebitel nebo spotřebitel-podnikatel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele nebo spotřebitele-podnikatele uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy. 
 6. Prodávající vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který spotřebitel nebo spotřebitel-podnikatel použil při původní transakci, pokud se spotřebitel nebo spotřebitel-podnikatel výslovně nedohodl jinak; v každém případě spotřebiteli nebo spotřebiteli-podnikateli nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením žádné poplatky. Pokud je platba za Výrobky provedena debetní nebo kreditní kartou, bude vrácení peněz provedeno na bankovní účet přiřazený ke kartě. Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží Výrobky nebo dokud mu nebude předložen doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve. 
 7. Vrácené Výrobky je Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel povinen zaslat zpět nebo předat na následující adresu Prodávajícího: IzoSystems, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel informoval Prodávajícího o odstoupení od Kupní smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel převezme Výrobek zpět před uplynutím 14denní lhůty. Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel ponese přímé náklady spojené s vrácením Výrobků. Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel je vyzván, aby vrácený Výrobek řádně zajistil pro přepravu.
 8. Spotřebitel nebo spotřebitel-podnikatel odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty Výrobků v důsledku jejich používání, které není nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobků. To znamená, že pokud Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel vrátí Výrobek poškozený, použitý k jinému účelu, než který byl nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku, je Prodávající oprávněn vrátit Spotřebiteli nebo Spotřebiteli-podnikateli Cenu sníženou o hodnotu Výrobku sníženou jeho nesprávným použitím. Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel je povinen vrácené Výrobky po dobu jejich přepravy k Prodávajícímu řádně chránit.
 9. Podle ustanovení § 38 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele nemá spotřebitel ani spotřebitel-podnikatel právo odstoupit od smlouvy u smluv, jejichž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná a je vyrobena podle přání spotřebitele nebo spotřebitele-podnikatele nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb (to platí pro výrobky na zakázku). 

KAPITOLA VIII - STÍŽNOSTI:

 1. U Výrobků zakoupených do 31.12.2022 odpovídá Prodávající Spotřebitelům a Spotřebitelům-podnikatelům za vady Výrobku v souladu s pravidly odpovědnosti uvedenými v ustanoveních občanského zákoníku, zejména v § 556 a § 556 odst. 1 až 576 občanského zákoníku. Není-li kupujícím Výrobku Spotřebitel nebo Spotřebitel-podnikatel, je záruční odpovědnost Prodávajícího vyloučena podle § 558 odst. 1 Občanského zákoníku.
 2. V případě výrobků zakoupených po 01.01.2023 odpovídá prodávající spotřebitelům a spotřebitelům-podnikatelům za nesoulad výrobku s kupní smlouvou podle zásad uvedených v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele.
 3. V případě zjištění vady Produktu/nesouladu Produktu s Kupní smlouvou může Kupující uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to zasláním e-mailem na e-mailovou adresu info@izosystems.cz nebo poštou na adresu: Tomasz Mastalerz, Morsztyna 10, 42-209 Częstochowa.
 4. Kupující, který podává reklamaci Prodávajícímu, je pro usnadnění vyřízení reklamace vyzván, aby uvedl následující údaje: jméno a příjmení, přesnou adresu bydliště, číslo objednávky, e-mailovou adresu a podrobně popsal vadu Výrobku/nesoulad Výrobku s Kupní smlouvou a nárok stěžovatele v rámci záruky (výměna za nový, snížení Ceny, odstoupení od Kupní smlouvy v případě podstatné vady Výrobku/podstatného nesouladu Výrobku s Kupní smlouvou) nebo v rámci záruky, jak je uvedeno v záručním listě. Při uplatnění reklamace je Kupující rovněž vyzván, aby přiložil kopii dokladu o prodeji (např. faktury s DPH).
 5. Pokud je k výrobku přiložen záruční list, poskytuje záruku na takový výrobek jeho výrobce a záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku. Pro vyloučení pochybností Prodávající uvádí, že na Výrobky neposkytuje záruku ve smyslu § 577 občanského zákoníku, ale poskytuje pouze záruční listy výrobců. 
 6. Stížnosti jsou vyřizovány do 14 dnů od podání příslušné stížnosti v souladu s platnými předpisy. O způsobu jejího vyřízení bude kupující prodávajícím informován.
 7. Prodávající informuje, že souhlasí s řešením spotřebitelských sporů v souladu se zákonem ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sbírka zákonů 2016, položka 1823). Nebude-li reklamace prodávajícím uznána, může spotřebitel využít mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků a požádat o zásah Zemský inspektorát obchodní inspekce v Katovicích, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katovice, https://katowice.wiih.gov.pl , email: sekretariat@wiih.katowice.gov.pl Podrobné postupy pro využití pomoci obchodní inspekce jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu a na www.uokik.gov.pl v sekci "Řešení spotřebitelských sporů" a "Důležité adresy". Mimosoudní vyřízení reklamace po reklamačním řízení je bezplatné. V případě, že si objednatel, který je spotřebitelem, přeje využít mimosoudní způsob řešení reklamace, existuje navíc možnost podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro vyloučení pochybností prodávající uvádí, že práva popsaná v tomto odstavci 7. nemá objednatel, který je spotřebitelem - podnikatelem.
 8. V případě, že se místo bydliště Spotřebitele nebo sídlo Spotřebitele-podnikatele nachází mimo území Polska, použije Prodávající ustanovení o záruční odpovědnosti a vyřizování reklamací platná v místě bydliště Spotřebitele nebo sídla Spotřebitele-podnikatele, pokud jsou pro Spotřebitele nebo Spotřebitele-podnikatele v tomto ohledu příznivější než ustanovení polského práva. 

KAPITOLA IX - OSOBNÍ ÚDAJE:

 1. Při zadávání objednávky v internetovém obchodě bez registrace účtu a/nebo při registraci účtu a/nebo při přihlášení k odběru newsletteru a/nebo při kontaktování prodávajícího (e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím chatu) a/nebo při využívání dalších služeb poskytovaných prodávajícím elektronicky, jak je uvedeno v kapitole III těchto obchodních podmínek - uživatel poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně název společnosti, adresu sídla, identifikační číslo daňového poplatníka, IP adresu počítače používaného uživatelem při využívání internetového obchodu). 
 2. V případě provedení Objednávky bez registrace účtu a/nebo kontaktování Prodávajícího a/nebo využívání služeb poskytovaných Prodávajícím elektronicky - právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění Kupní smlouvy/smlouvy o poskytování služeb vybraných Uživatelem elektronicky a/nebo provádění úkonů směřujících k uzavření Kupní smlouvy/smlouvy o poskytování služeb elektronicky, kontaktování Uživatele na základě žádosti Uživatele v souladu s ustanovením čl. 6. odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení RODO"). V případě registrace účtu a/nebo odběru newsletteru - právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas uživatele v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO.
 3. Správcem osobních údajů je prodávající. Poskytnutí osobních údajů v každé ze situací uvedených v odst. 1. je dobrovolné, avšak nezbytné pro účel, pro který byly údaje získány. Údaje Objednatele mohou být zpřístupněny pouze oprávněným subjektům v souladu s platnými právními předpisy, např. státní obchodní inspekci, soudům, orgánům činným v trestním řízení, a to na jejich žádost. Údaje uživatelů nebudou zpracovávány automatizovaně ani nebudou předmětem profilování.
 4. Další informace o zpracování osobních údajů, včetně práv uživatele, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí Podmínek. 

KAPITOLA X - DALŠÍ USTANOVENÍ:

 1. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí příslušná ustanovení polského práva, zejména občanský zákoník, zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky, nařízení RODO a ve vztahu ke spotřebitelům i spotřebitelům-podnikatelům také zákon o ochraně spotřebitele.
 2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje práva spotřebitele nebo spotřebitele-podnikatele podle zákonů země spotřebitele nebo spotřebitele-podnikatele. 
 3. Prodávající je oprávněn provést změny těchto obchodních podmínek ze závažných důvodů (např. změna právních předpisů, změna zásad provozování internetového obchodu). V případě změn těchto Obchodních podmínek bude Uživatel informován nejméně 14 dní před datem účinnosti změn (příslušné informace o změnách Obchodních podmínek budou umístěny na webových stránkách Internetového obchodu a Uživatelé, kteří mají Účet nebo se přihlásili k odběru newsletteru, obdrží informaci o změně Obchodních podmínek e-mailem). Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, má právo odstoupit od používání Internetového obchodu a vypovědět smlouvu o poskytování služeb. Tím není vyloučeno ani omezeno právo Uživatele kdykoli zrušit používání Internetového obchodu. 
 4. Obsah těchto obchodních podmínek lze kdykoli zaznamenat vytištěním, uložením na médium nebo stažením z webových stránek internetového obchodu.
 5. Ustanovení jednacího řádu je třeba vykládat tak, aby byla v souladu s platnými právními předpisy. 

Częstochowa, 1. září 2023.

Produkt byl úspěšně přidán do seznamu přání!
Produkt byl úspěšně přidán k porovnání

Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte